Hlavní cíle ŠPP

Aktualizováno čtvrtek 14. září 2017 12:34

Školní poradenské pracoviště pracuje na ZŠ Klegova 27 od 1. 9. 2016. V letošním školním roce má 5 členů, kteří se společně podílejí na plnění hlavních cílů.

Hlavní cíle:

  • poskytování kvalitních poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
  • zlepšení sociálního klimatu školy
  • práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
  • vytváření programů prevence rizikových forem chování
  • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
  • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
  • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
  • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
  • poskytování základních služeb kariérového poradenství
  • prohlubování spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates