Zápis ze schůze konané dne 9. dubna 2018

Aktualizováno pondělí 11. červen 2018 13:13

Zápis z 4. členské schůze spolku „Klegovka“ konané dne 9.4.2018, pav. B přízemí školy

 

Dne 9.4.2018 proběhla schůze spolku „Klegovka“ (dále jen spolek), jejíž termín byl stanoven na schůzi spolku dne 15.1.2018, za účasti místopředsedy výkonného výboru a osob uvedených na připojené prezenční listině, předseda výkonného výboru paní R. Ficová se omluvila.

Dále přítomni: p. Zátopková , p. Kračmar – zástupci školy

Program schůze navrhli zástupci školy, a to:

  1. shrnutí dosavadní činnosti spolku
  2. příprava aktivit spolku pro období květen-červen
  3. příspěvky na akci školy
  4. změna peněžního ústavu (není stále dořešeno)
  5. různé

Zahájena schůze spolku v 15.30 hod.

ad 1)

Místopředseda VV společně se zástupci školy seznámil přítomné s programem schůze, schválené bez námitek; během jednání se podepisovala prezenční listina přítomných, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

ad 2 až 4)

Stanoven termín akce školy ke Dni dětí na 7.6.2018

ad 5) změnu banky neprovedena (z časových důvodů)

ad 6 )

                       Všem zúčastněným sděleno, že „spolek“ n e m u s í   odvádět daň z činnosti (ověřeno u finančního úřadu v Ostravě-Hrabůvce). Výroční zpráva za uplynulý rok k dnešnímu dni není sepsána.

Přítomni se usnesli na výše uvedeném v počtu 9 hlasů, proti 0 hlasů.

Další termín schůze byl stanoven na den 4.6.2018 v 16:00 hod.

Schůze skončena v 15.45 hod.                                           Zápis sepsala: Markéta Marešová

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates