Kyberšikana a zákon

Aktualizováno úterý 24. leden 2012 22:58

Možnosti řešení

 • pokud možno zjistit, od koho útoky jsou (najít pachatele), zjistit, odkud pachatel získal čísla vyučujících a ostatních

 • pokud se pachatel odhalí, uložit mu výchovná opatření

 • projevy si zaznamenávat, ukládat sms (nahrávat si hovory pachatele, pořídit video záznam, printscreen webových stránek)

 • informovat policii

 • nahlašovat každou jednotlivou událost, bude-li obtěžování pokračovat

 • usilovat o získání důkazů, které už dávají podnět k zahájení trestního stíhání

 • mimo podání trestního oznámení na policii je možné problém řešit i občanskoprávní cestou, kdy se podává z pravidla žaloba na ochranu osobnosti podle §11 Občanského zákoniku

 • možnost obrátit se na Bílý kruh bezpečí

 • změnit telefonní čísla

 • zajistit případnou pomoc psychologa

 

Saferinternet modul pro mladé surfaře uvádí tyto možnosti

 • rozhovor s účastníky konfliktu

 • zapojení rodičů

 • podpora pozitivního využívání nových médií

 • domluvit pravidla pro používání mobilních telefonů a internetů

 

Zákonná opatření

1. Ublížení na cti zákon č. 200/1990sb. Zákon o přestupcích, § 49

2. Pomluva zákon č. 40/2009sb. Trestní zákoník, § 184

3. Zákaz natáčení, fotografování a zveřejnění snímku bez souhlasu dotyčné osoby zákon č. 40/1964sb., občanský zákoník, § 12-13

4. Stalking § 354 trestního zákoníku

5. Státem ratifikovaná Úmluva o právech dítěte zaručuje všem dětem v pedagogickýc zařízeních bezpečný pobyt bez poškozování zdraví a ohrožení života. Šikanování je v řadě případů trestnou činností.

 • Šikana může naplňovat skutkovou podstatu trestných činů (omezování osobní svobody, krádeže, ublížení na zdraví, poškozování cizí věci, vydírání, loupeže,rasově motivované skutky, znásilnění, pohlavní zneužívání).

 • Osoba mladší 15 let není trestně odpovědná, ale soud pro mládež jí může uložit podle zákona č. 218/2003 Sb., (o soudnictví ve věcech mládeže) některá z následujících opatření: dohled probačního úředníka, zařazení do terapeutického, psychologického nebojiného vhodného výchovného programu ve střediscích výchovné péče, ochranná výchova.

 • Trestní odpovědnost mladistvých (15 -18 let) je posuzována soudy pro mládež podle zákona č. 218/2003 Sb. s ohledem na jejich rozumovou a mravní vyspělost osoby, proti níž se vede trestní řízení.

 • Po dovršení 18 let věku jsou osoby plně trestně odpovědné a projednávají se běžným způsobem v trestním řízení.

(zdroj Kyberšikana a její prevence, příručka pro učitele © 2009 Člověk v tísni, o.p.s.© 2009 Statutární město Plzeň ISNB 978-80-86961-78-1)


Co je na Internetu v ČR nelegální Soubor zákonných norem - zákon č. 140/1961 Sb. (trestní zákon)

Přehled souvisejících paragrafů:

§ 205 Ohrožování mravnosti

Kdo uvádí do oběhu, rozšiřuje, činí veřejně přístupnými, vyrábí, dováží, prováží nebo vyváží, anebo za tím účelem přechovává pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu, zobrazení nebo jiné předměty ohrožující mravnost,

a) která zobrazují dítě,

b) v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí nebo

c) která zobrazují pohlavní styk se zvířetem bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci

§ 217a Svádění k pohlavnímu styku

Kdo nabídne, slíbí nebo poskytne osobě mladší osmnácti let za pohlavní styk s ní, nebo za pohlavní sebeukájení, obnažování nebo jiné srovnatelné chování úplatu nebo jinou výhodu či prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

§ 198 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení

Kdo veřejně hanobí

a) některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo

b) skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

§ 198a Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(zdroj Kyberšikana a její prevence, příručka pro učitele © 2009 Člověk v tísni, o.p.s.© 2009 Statutární město Plzeň ISNB 978-80-86961-78-1)


Kde hledat pomoc

 • linka bezpečí

 • policie

 • PPP

 • občansko právní poradny

Vyhledávání

Designed by Free Joomla Templates